Οικονομικός Απολογισμός Εξόδων Έτους 2016

Οικονομικός Απολογισμός Εξόδων Έτους 2016.

1 Αποδοχές προσωπικού 30,999,59
2 Ασφαλιστικές Εισφορές Εργοδότη 7,939,40
3 Ασφαλιστικές Εισφορές Ερδαζομένων 4,423,49
4 Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 2,526,68
5 Οδοιπορικά προπονητών 1,720,00
6 Τηλεφωνικά έξοδα 2,718,17
7 ΔΕΗ 1,859
8 Λειτουργικά – Γραφικά είδη 3,447,27
9 Αγορά Επάθλων 1,743,20
10 Ιατρική Κάλυψη Αγώνων
11 Οδοιπορικά και Διάφορα Έξοδα 2,291,29
12 Αγορά Αθλητικού Υλικού —-
13 Δαπάνες Εκδηλώσεων Λέσβου – Λήμνου 1,978,82
14 Δαπάνες Επιτροπής Διαιτησίας
15 Δαπάνες Πρωταθλημάτων Υποδομής
16 Μικτές Ομάδες – Μετακινήσεις 11,102,34
17 Έξοδα Γραφείου Λήμνου 600
18 Διάφορα Απρόβλεπτα έξοδα 4,929,28
19 Εξόφληση Παλαιών Οφειλών 4,129,48
20 Πρόσληψη Επιδοτούμενου Υπαλλήλου
21 Συνδρομές σε Εφημερίδες 494,30
22 Έξοδα Ενωσιακού Θερμής 2,137,00
23 Σύνολο Εξόδων Έτους 2016 11,665,42